BANKOVÉ SPOJENIE: Slovenská sporiteľňa

 -čislo účtu: 51 7167 1709

- IBAN: SK80 0900 0000 0051 7167 1709

Swift:: GIBASKBX