Dodacie a obchodné podmienky

platné pri nákupe v internetovej predajni www-armovanie-eshop.sk

 I.  Tieto obchodné a dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre nákupno-predajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

II. Objednávanie.

Všetky objednávky podľa zverejnenej predtlače sú považované za záväzné ihneď po doručení do spoločnosti ARIMAX s .r o. a potvrdení zrealizovanou platbou prostredníctvom dostupných elektronických možností. Ihneď po doručení objednávky spoločnosť ARIMAX s. r. o.  podniká kroky smerujúce k zabezpečeniu objednávky. Objednávky sa   telefonicky ,e-mailom  poštou, faxom. Po obdržaní  objednávky spoločnosť ARIMAX s. r. o.  vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet a prípadných dopravných nákladov a túto odošle objednávateľovi rovnakou cestou, ako bola objednávka doručená, prednostne však e-mailom, prípadne iným dohodnutým spôsobom. V prípade úhrady objednaného tovaru elektronickou formou, resp. dobierkou, nebude predfaktúra vystavená. Objednávateľ po obdržaní predfaktúry zaplatí celú sumu predfaktúry na účet spoločnosti ARIMAX s. r. o.  V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa Obchodného zákonníka.

III .Dodávky tovaru.

Tovar je dodávaný zo skladu spoločnosti ARIMAX s. r. o.  poštou, kuriérskou službou alebo iným prepravcom. Dodacia lehota je stanovená na maximálne  30 dní. snahou dodávateľa je dodať tovar spravidla do 2 pracovných dní od  obdržania  platby v prípade predfaktúry. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní celej sumy za objednávaný tovar na účet spoločnosti ARIMAX .s. r. o.  Ak zákazník vyžaduje inú dodaciu lehotu je povinný to vyznačiť v objednávke a táto je záväzná až po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí  prevzatie tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu presný termín dodávky najneskôr 1 hodinu pred uskutočnením dodávky. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako sú napríklad nie však výlučne zásah vyššej moci. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie

IV. Miesto plnenia.

V prípade ucelených dodávok zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim je zjednané ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia, prípadne technika  na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík/ . V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady.

V. Cena.

Cenníková cena za tovar predstavuje cenu v mieste dodania. Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20% DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie kuriérskou službou, budú pripočítané dopravné náklady na miesto dodania, vyúčtované v rovnakej výške, ako ho účtoval prepravca, prípadne bude táto preprava poskytnutá odberateľovi zdarma v závislosti od objemu odobraného tovaru, pričom dodávateľ môže ako podporu predaja svojich výrobkov, využívať  aj rôzne cenové  akcie kde môže zohľadniť tieto skutočnosti.  (viď Cenník prepravy kuriérom). Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie na dobierku, bude pripočítaná k cene dodaného tovaru ešte aj sumu zoodpovedajúca nákladom  súvisiacim z prevzatím hotovosti v zmysle poplatkov  ,ktoré je dodávateľ povinný hradiť kurierskej službe./Viď - Príplatky k cenám./

VII. Platobné podmienky a fakturácia.

Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou osobitných dohôd. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 15 dní od obdržania všetkých k tomuto úkonu potrebných podkladov (dodací list potvrdený kupujúcim, vyúčtovanie dopravného prepravcom atď.).

VIII. Palety.

Palety účtujeme ako tovar v cene cca. od 5,28 do 12,- €/ks s DPH (podľa platných cenníkov výrobcov). Naspäť prijímame len palety pôvodné, nepoškodené, dovezené na náklady kupujúceho na prevádzku spoločnosti ARIMAX s. r. o.  v NITRE (ak nie je dohodnuté inak), čo je potrebné uviesť pri vracaní paliet verejným prepravcom. Kupujúci môže vrátiť palety do 5 mesiacov od dátumu prevzatia. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry alebo dodacím listom. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v sume poníženej o amortizáciu palety (cca. 1,20 EUR/pal)

IX. Skladovanie.

Skladovanie tovarov treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

X. Reklamácie.

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi, ktorý ju bezodkladne postúpi predávajúcemu. Poškodenie  jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Tieto obchodné a dodacie podmienky sú platné od 1.11.2015