Reklamačný poriadok

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii tovaru dodávaného našou spoločnosťou. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom a nevylučuje ani neobmedzuje žiadne zákonné práva zákazníka.

2) Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku zákazníkovi a je platná pre všetky výrobky, ak nie je v záručnom liste uvedená iná (dlhšia) záručná doba.

3) Ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť ) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka poskytovaná predajcom sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je uvedené v návode k použitiu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo doporučený rozsah teplôt či prudkým prechodom teplôt prostredia. Rovnako zaniká nárok na reklamáciu v prípade poškodenia ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru.

4) Zaväzujeme sa vybaviť reklamáciu najneskôr do 30-tich pracovných dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou alebo kuriérom, potom sa záručná doba počíta od dňa prevzatia tovaru naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodneme inak s klientom pri vzájomnom súhlase.

Reklamácia musí obsahovať:
- názov reklamovaného tovaru
- konkrétny popis poruchy
- kompletný výrobok reklamácie (pri kamiónových dodávkach je možné dohodnúť reklamáciu v mieste dodania)
- záručný list (ak nebol dodaný spolu s tovarom postačuje i doklad o kúpe)
- adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôžeme sa touto reklamáciou zaoberať a vybaviť ju k Vašej spokojnosti.

Ak posielate tovar poštou alebo kuriérom, prosím pošlite ho na nižšie uvedenú adresu. Podací lístok od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Nezabudnite si tovar poistiť.

Reklamáciu zasielajte na adresu: KOMPOZIT SK  s. r .o. Cabajská cesta 28, 949 01 NITRA
V prípade otázok nás kontaktujte na 0905 267 509, resp. info@kompozitsk.sk